Business Details | ठेगाना

Address

Thapathali – 11,
Kathmandu, 44600, Nepal

Phone

+977-1-4102141
+977-1-4102142
hello@smartpalika.org

कुनै पनि स्थानिय निकाय वा सघं-संस्थाको सहकार्यमा स्मार्ट्-पालिका कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
SmartPalika can be integrated in collaboration with Organizations, Individuals or Local Governments.

CONTACT US | सम्पर्कको लागी आफ्नो विवरण दिनुहोस