phedikhola rm logo

स्वयंसेवक आवेदन

फेदीखोला गाँउपालिका, स्याङ्जाको डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्नका निमित्त Paid Volunteers को आवश्यक्ता परेको हुँदा सोही गाउँपालिकामा स्थाई वा अस्थाई बसोबास गर्दै आउनु भएका इच्छुक व्यक्तिहरूले आवेदन दिन दिनुहोला।

आवेदकको योग्यताः

१. आवेदकको सैक्षिक योग्यता कम्तिमा SLC/SEE वा सो सरह हुनुपर्ने छ ।
२. पढे-लेखेको तथा बेरोजगार आवेदकलाई विषेश प्रथमिकता दिइने छ ।
३. आवेदक स्मार्ट मोबाइल फोन चलाउन सक्ने हुनुपर्ने छ । आफ्नै स्मार्ट फोन हुने आवेदकलाई प्रथमिकतामा राखिने छ ।

आवेदन Short list गरी योग्य आवेदकहरूलाई अन्तर्वार्ताका निम्ति बोलाइने छ । कृपया आफ्नो शैक्षिक योग्यता तथा तालिमका प्रमाणपत्र छन् भने अपलोड गर्नुहोला । सोधपुछका लागि गाँउपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय वा स्मार्टपालिकामा सम्पर्क गर्नु होला ।

आवेदन फारम